KoSciuszki 9
99-300 Kutno
Poland

This is a Public Venue

Email
hotel@hotel-dworek-kutno.pl
Fax
+48-24-355-22-90
Phone
+48-24-355-22-91
Website
www.hotel-dworek-kutno.pl

Events

  1. Jak skutecznie motywowaæ i komunikowaæ siê, aby stworzyæ silny zespó³ ze wszystkich pracowników sklepu, który zdolny jest do osi¹gniêcia wspólnego celu?