KoScielna 3
21-210 Milanów
Poland
Phone
+4883 35 67 296

Events

  1. Jak pobudziæ inicjatywy spo³ecznoœci lokalnej do wspó³pracy na rzecz poprawy jutra, aby spe³ni³y siê marzenia mieszkañców wsi, dzieci i m³odzie¿y, oraz by godnie ¿yli ludzie starsi?