Pl. Ho³du Pruskiego 8
70-952 Szczecin
Poland
N° of Participants
40
Website
wzp.pl

Events

  1. Partnerstwo i wspó³praca drog¹ do efektywnego dzia³ania