ul. LeSna 15-17
05-510 Konstancin Jeziorna
N° of Participants
150
Email
konstancin@cam.pallotyni.pl
Fax
+4822-7546349
Phone
+4822-7563590
Website
www.cam.pallotyni.pl

Events

  1. Czego wymagaj¹ od duszpasterstwa zjawiska wynikaj¹ce z transformacji?
  2. Duszpasterstwo a pobo¿noœæ ludowa